Privacy statement...

PRIVACY STATEMENT

Hoe gaan we met uw persoons- en adresgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden. Alle gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor acties door en/of namens Stichting Nationaal Hulp Fonds of aan Stichting Nationaal Hulp Fonds gelieerde ondernemingen of (rechts)personen.

Welke gegevens bewaren wij?

Wij kunnen uw ip-adres, uw geografische locatie, uw persoons- en adresgegevens, (bank)rekening gegevens, etc. bewaren voor het verwerken van uw donaties. Indien u uw account verwijderd, dan zullen uw gegevens niet meer gebruikt worden voor commerciële doeleinden van Stichting Nationaal Hulp Fonds of aan haar gelieerde bedrijven. Zolang u gebruiker bent van het platform van Stichting Nationaal Hulp Fonds bewaren wij uw gegevens. Zorg daarom dat deze gegevens altijd up-to-date zijn.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wat we met uw persoonsgegevens doen, hebben we aan de AP gemeld. Als u deze melding wilt bekijken, kunt u het Meldingenregister raadplegen op de website van de AP

Uw persoonsgegevens binnen Stichting Nationaal Hulp Fonds

Voor de doeleinden waarvoor Stichting Nationaal Hulp Fonds uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering centraal worden verwerkt door, ondernemingen die gelieerd zijn aan Stichting Nationaal Hulp Fonds

Wat doen we bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan Stichting Nationaal Hulp Fonds uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Of aan medewerkers van Stichting Nationaal Hulp Fonds die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij Stichting Nationaal Hulp Fonds in goede handen. Stichting Nationaal Hulp Fonds zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Veilig internetten heeft daarbij bijzondere aandacht. Internetcriminelen worden immers steeds slimmer. Stichting Nationaal Hulp Fonds houdt zich bezig met het veilig maken en houden van haar website en zal al het mogelijke doen om dit te waarborgen.

Vertrouwelijk

Al onze medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken. Daarnaast worden er geen gegevens verstrekt aan andere gebruikers of niet leden van Stichting Nationaal Hulp Fonds, voor zover dat niet wettelijk verplicht is, en wanneer geen wet wordt overtreden. Alle Bestuurders van Stichting Nationaal Hulp Fonds beschikken over een verklaring omtrent het gedrag. (VOG)

Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar van een rekening is waar wij een relatie mee hebben. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over u aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

Uitwisseling aan derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer, doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Voor vragen over dit privacy statement kunt u terecht bij info@stichting nationaalhulpfonds.nl

ZELF IN ACTIE KOMEN?

Dat kan op verschillende manieren!