Disclaimer...

Disclaimer voor www.nationaalhulpfonds.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.nationaalhulpfonds.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Nationaal Hulp Fonds. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nationaal Hulp Fonds is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te anderszins te gebruiken dan waarvoor het is bestemd en/of bedoeld. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Nationaal Hulp Fonds.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Nationaal Hulp Fonds te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Nationaal Hulp Fonds streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Nationaal Hulp Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Echte namen en verhalen

Uit privacy overwegingen gebruiken wij geen echte namen bij de verhalen die wij op de website plaatsen, tenzij expliciet vermeld. Verhalen die op de site geplaatst zijn betreffen deels fictie, maar het zijn wel verhalen die wij direct kúnnen realiseren met het gedoneerde geld.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.nationaalhulpfonds.nl op deze pagina. De wijziging geldt ook al wordt er geen mededeling gedaan van het wijzigen van de disclaimer.

ZELF IN ACTIE KOMEN?

Dat kan op verschillende manieren!